خودگویه

خودگویه، تک گویی یا مونولوگ یکی از شگردهای ادبیات داستانی و هنرهای نمایشی است که در آن شخصیت داستان یا گوینده، شعر، خطابه ، داستان یا وصف و درد دلی را به تنهایی، خطاب به خود یا بینندگان و شنوندگان، عرضه می کند و در برابر دیالوگ قرار می گیرد.

بنا دارم در پست هایی با برچسب #خودگویه، برخی از افکار سرگردانم را به رشته تحریر درآورم تا شاید بتوانم به درک بهتری از آنها دست یابم.