تصویر یک خاطره

یک روز داشتم عکس های قدیمیم رو مرور می کردم، درواقع یکجور مرور #خاطرات. بعضی از عکس ها چنان حس #دلتنگی رو درونم بر می انگیخت که، توی سینه احساسش می کردم. بعضی هاشون همراه با خوشحالی و بعضی هاشون همراه با غم. غمی که ناشی از نبود اون شور و حال #گذشته بود. امید ها و آرزو هایی که رنگ باختند. دلتنگم شدم؛ دلتنگ روزهای خوبی که گذشت. در این وانفسای نا امیدی دمی خیال آسوده ام آرزوست.
ساحل دریای بوشهر

مکان درون عکس: بندر #بوشهر. ۱۷ اسفند سال ۱۳۸۹.